22 Temmuz 2016 Cuma

AGİKAD "ANKARA GİRİŞİMCİ KADINLAR DERNEĞİ" TÜZÜĞÜ

AGİKAD
ANKARA GİRİŞİMCİ KADINLAR DERNEĞİ

T Ü Z Ü Ğ Ü

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

DERNEĞİN ADI:
MADDE 1 - Derneğin adı, Ankara Girişimci Kadınlar Derneği'dir

DERNEĞİN MERKEZİ:
MADDE 2 - Derneğin Merkezi Ankara'dır. Şubesi yoktur.

DERNEĞİN AMACI:
MADDE 3 - Derneğin amacı; Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk kadınına verdiği büyük önemden ve ondan istediği görevlerden esinlenerek demokrasi ve insan haklan evrensel ilkelerine bağlı, girişim inanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı;, Türkiye cumhuriyetinin çağdaş, uygarlık, hedef ve ilkelerine sağdık bir toplumsal yapıyı desteklemek, demokrasi sivil toplum ve laik hukuk devleti anlayışı doğrultusunda kadınların iş dünyasındaki statülerini sağlamlaştırmak ve ülke ekonomisine katkılarını arttırmak amacıyla kadın girişimcilere yürütmekte oldukları veya başlayacakları faaliyetlerde destek olmaktır.
Kamu kurum ve kuruluşları ile tüm sivil toplum örgütleriyle dayanışma ve işbirliği içinde olmak, öneriler geliştirmek ve çalışmalara katkıda bulunmak, iş dünyasındaki statülerini sağlamlaştırmak. Kadın girişimci sayısını arttırmak.. Mevcut kadın girişimleri güçlendirmek amacıyla Kadın girişimciler derneği olarak kendi aralarında iş birliği ve dayanışmanın geliştirilmesi amacına yönelik faaliyetlerde bulunmak, bu amaçla kadınlara istihdam yaratacak, girişimcilere destek olmak. Bu amaca yönelik olarak da;
Ankara'da yerleşik aile yapısı temel birim ve hedef kabul edilerek, eğitim, ekonomik güvence, hukuk, sağlık ve sosyal gereksinimler' gibi konular ağırlıklı olarak çalışmalarımızdaki önceliği korumaktır. Ayrıca sağlıklı bir kent yaşamı için kadın ve gençlik sorunlarının çözümü de bir önceliktir. Amaca ulaşabilmenin yolu da halk ile birlik ve beraberlik içerisinde saydam ve disiplinli bir çalışmadan geçer.
Ankara'daki kadınlarımızın sorunlarına çözüm yolları araştırılarak yardımcı olmak, ortak bir kent kültürünün yapılandırılmasına aracılık etmek ve bunların takipçisi olmak temel amaçlarımızdandır. Bununla beraber Ankaralı hanımlarımızı sosyalleştirerek onların aile bütçelerine katkıda bulunmalarına öncülük etmek, el emeklerini değerlendirmelerine gerektiğinde yasal yollardan satışına aracılık etmek en temel görevlerimiz arasındadır.
Ayrıca 2. el her türlü eşyayı, bunlara gereksimi olan ailelere ve kimsesizlere ulaştırma gayesiyle yardım toplamak bir diğer amacımızdır, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu, nitelikli insan gücünün oluşturulması ve istihdam edilmesine destek olmak. Nitelikli insan gücünün oluşturulmasına yönelik kişisel gelişim, mesleki beceri, girişimcilik eğitimleri vermek.
Kadınların kültür ve sanat alanında düzenlenen etkinliklere katılım ve bunlardan yararlanma
düzeylerini artırmak,
Kadın haklarının korunmasına yönelik çalışmalar yapmak,
Kadınların işgücü piyasasına katılımlarını artırmak için gerekli çalışmaları yapmak.

AMAÇLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN YAPILACAK ÇALIŞMALAR
MADDE 4 - Dernek Amaçlarına Ulaşmak için:
Eğitsel, öğretisel, üretsel, bilimsel ve toplumsal çalışmalar için gerekli yönetimsel olurları alarak, kültür evi, sanat evi, konuk evi, kütüphane, pansiyon açar ya da açtırır. Sanat, turizm ve toplumsal içerikli çalışmalar yapar ve bu konularla ilgili el becerileri, ileri düzey folklor, tiyatro, spor, müzik ve benzer tüm dallarda kurslar düzenler. Bu konularla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak başarılı olanlara belgeler ve ödüller verir. Üyeleri arasındaki ilişkilerin kuvvetlenmesi ve devam ettirilebilmesi için sergi, balo, konser, tiyatro, spor, kültür - sanat ve eğlence etkinlikleri, yemekli toplantılar, iç ve dış geziler, geceler, çaylar, kermes ve benzeri etkinleri düzenlemek. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak yurt içinden ve dışından bağış kabul etmek. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak İşletmek. Üyelerin yararlanması amacıyla lokal (içkili-içkisiz), her türlü okul açmak,   çocuk yuvalan, bakım ve dinlenme evleri, sağlık birimleri, rehabilitasyon ve eğitim merkezleri ve iş atölyeleri açmak yada açtırmak, ortak olmak ve/ veya işletebilmek.
Çalışmalarını duyurmak amacıyla amaçları doğrultusunda kitap, gazete ve dergilerde yazılar yayınlayabilir. Amacın gerçekleştirilebilmesi için her türlü bilgi belge doküman ve yayınları temin etmek dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için de amaçları doğrultusunda; gazete, dergi, kitap gibi yayınlar aracılığı ite çalışmaları olacaktır.
Taşınır ve taşınmaz mal satın almak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazların üzerinde ayni hak tesis edinebilir.
Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli görülmesi durumunda vakıf, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak.
Uluslar arası faaliyette bulunmak. Kurslar düzenlemek, Yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında yardımlaşmak.
Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli görülmesi halinde 5072 sayılı dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.
Tüzük amaçları doğrultusunda kanunlarla yasaklanmamış ihtiyaç duyulan her türlü faaliyeti yürütmek. Eğitim konusunda danışmanlık hizmetleri vermek, hedef kitleye yönelik paket seminer programları hazırlamak ve faaliyete geçirmek.
Genç ve Kadınların girişimcilik ruhunun geliştirilmesi için çalışmalar ve faaliyetler yapar.
Genç ve kadın girişimcileri teşvik eder, mesleki eğitimi destekler, nitelikli iş insanları yetiştirir, eğitim ve öğretim programları hazırlar ve sektörel sorunlara çözüm üretir.
Amaçlarını gerçekleştirmek için yurtiçinde ve yurtdışında, federasyon kurabilir; yurtiçinde ve yurtdışında kurulmuş olan federasyonlara katılabilir;
Gerekli izinlerin alınması koşuluyla örgün ve yaygın eğitim programları hazırlayabilir, hazırlanmış olan programları uygulayabilir, bu amaçla projeler hazırlayabilir, hibe programlarından yararlanabilir.
Yasal koşullan yerine getirmek kaydı ile yurtiçi ve yurtdışındaki benzer amaçlı kuruluşlarla ilişki kurabilir, projeler hazırlayabilir, ortak çalışmalar yapabilir.
Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir.
Dernek yönetim kurulunca yetki verilen dernek kurucularının ad ve soyadları- meslek veya sanatları-ikametgâhları ve tabiiyetleri, asil üyeler, onursal üyeler
MADDE 5-
A) Kurucu Üyeler


1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

B) Asil Üyeler
Medeni Haklan kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitiren ve derneğin amaç ve çalışmalarını benimseyen herkes derneğe üye olabilir.
Asil üyelik derneğe üye olmak isteyen kişilerin yazılı olarak başvurması üzerine yapılır. Başvuruda üye adayı, işini, yaşını, uyruğunu, adresini belirtir ve derneğin amacına uygun davranmayı da kabul etmiş sayılır. Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan müracaat en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul ya da ret şeklinde sonuca bağlayıp sonucunu müracaat sahibine yazılı olarak bildirir.
C) Onursal Başkanlık ve Üyelik
Genel Kurul kararıyla derneğe büyük ölçüde hizmeti geçenlere onursal başkanlık ya da üyelik verilebilir.

DERNEK ÜYELİĞİNDEN AYRILMA VE ÇIKARILMA
MADDE 6 - Dernek üyeliği istifa, ölüm, üst üste iki kez mazeretsiz üyelik aidatını ödememek ve aidatın ödenmemesi konusunda yapılan iki uyarıya yanıt vermemek, üyelik sırasında üyelik şartlarını kaybetmek ve dernek yönetim kurulunun kararı ile çıkarılmak sureti ile son bulur. Ayrıca her üye yazılı bildirmek koşulu ile dernekten ayrılma hakkına sahiptir.
5253 sayılı Dernekler Kanununda belirtilen suçlan işleyenlerle söz ve yazılan ile derneğin amaçlarına zarar verecek davranışlarda bulunanlar yönetim kurulu karan ile üyelikten çıkartılırlar.

DERNEĞİN ORGANLARI
MADDE 7 -Genel Kurul Yönetim Kurulu Denetleme Kurulu
A.Genel Kurul
Genel kurul dernek üyelerinden oluşur.
Genel Kurul olağan toplantısı 3 yılda bir Mayıs ayında Yönetim Kurulu çağrısı üzerine Yönetim
Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte yapılır.
Olağanüstü toplantı; Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün İçinde olağanüstü toplanılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Çağrı Usulü
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrı lir. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir, ilk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur, ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.
Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Toplantı Usulü
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakikat bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazurun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri açık veya gizli olarak genel kurulca belirlenen şekilde oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından, mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
            Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.   Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludurlar.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulunun asil ve yedek üyelerini seçer. Denetleme kurulunun asil üye ve yedek üyelerini seçer,
Yönetim kurulu tarafından Genel Kurul'a verilen çalışma raporu, hesaplar, denetleme raporlarını inceler, uygun gördüğü takdirde onaylar, yönetim ve denetim kurullarını ibra eder, denetim bütçesini inceleyip aynen veya değiştirerek kabul eder, Teklif edilen onursal üyeleri seçer,
Derneğin feshi gerektiği takdirde 2/3 çoğunluğa göre karar verir. (Bu durumda derneğin tüm mal varlığı Genel Kurul
B) Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu 9 asil 9 yedek üyeden oluşur, ilk Yönetim kurulu toplantısında, Yönetim kurulu kendi arasında bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir de sayman ve 4 üye seçerek görev bölümü yapar.
Yönetim kurulu ayda bir gerektiğinde toplanır. Yedek üye yerine geldiği asil üyenin başkan ve öteki üyelerin yetki ve görev süresini, sorumluluklarını yönetim kurulu belirler ve karar defterine kaydeder.
Asil üyelerin çeşitli nedenlerle ayrılması halinde boşalan üyeliklerin yerine yedek üyeler çağırılır.
Yönetim kurulu üye sayısı, yedeklerinin de çağrılmasına karşı üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse 1 ay içinde olağanüstü Genel Kurul'a gidilir.
Yönetim kurulunun görevleri:
Derneği temsil etmek ve bu hususta kendi üyelerini bir ya da birkaçına yetki vermek,
Genel kurulda verilen kararları uygulamak,
Genel kurulda kabul edilen bütçe çerçevesinde gelirleri tahsil etmek ve harcamaları yapmak, iki yıllık bütçeyi hazırlayarak onay için Genel kurula arz etmek,
Çalışma raporunu hazırlayarak onay için Genel kurula arz etmek,
Ayrılan yönetim kurulu üyeleri yerine yedekleri davet etmek,
Dernek ile ilgili her türlü kayıtları, mevzuat uyarında tutulması gereken defterleri tutmak ve tutulmasını sağlamak,
Mevzuatın verdiği diğer görevleri yerine getirmek.
C) Denetleme Kurulu ve Kurulun Görevleri
Denetleme kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur ve Genel kurul tarafında 3 yıllığına seçilir. Göreve gelen yedek üye asil üyenin süresini tamamlar. Denetleme kurulu 6 ayı geçmeyen aralıklarla derneğin gelir ve giderlerini ve faaliyetlerini denetler ve rapor halinde Yönetim Kuruluna bildirir ve Genel Kurula seçildiği dönemi kapsayan rapor verir. Denetleme kurulu, ayrıca dilediği zaman defter, işlem ve belgeleri inceleyebilir. Denetleme kurulu gerek gördüğünde oy birliği ile Kurulu toplantıya çağırabilir.

DERNEĞİN GELİRLERİ 
MADDE 8 –
a) Giriş aidatı, yeni üyenin girişi sırasında bir defaya mahsus ödediği aidattır. Giriş aidatı genel kurul kararıyla belirlenir.
b)Her üye ayda 5 TL Olmak üzere yılda 60 TL öder.
c)Konser, tiyatro, balo, eşya piyangosu, seyahat faaliyetlerinden elde edilen gelirler.
d)Gerçek ve tüzel kişilerden elde edilecek sair yardımlar.
e)Dernek faaliyetlerinden elde edilecek sair gelirler. MADDE- 9 Derneğin Gelir ve Gider işlemleri
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de örneği bulunan) "Alındı Belgesi" ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ite yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13'te örneği bulunan) "Gider Makbuzu" düzenlenir. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14'te örneği bulunan) "Ayni Yardım Teslim Belgesi" ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15'te örneği bulunan) "Ayni Bağış Alındı Belgesi" ile kabul edilir.
MADDE 10 - Gelir ve Gider ile Borçlanmada Usul
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ite karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz,
MADDE 11-Derneğin iç Denetimi
Dernekte Genel kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurlu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Denetim Kurulu veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız Denetim Kurullarına denetim yaptırabilir
Derneğin Feshi ve Tasfiye
Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir, ilk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları, genel kurul kararıyla tespit edilir. Genel kurul tarafından derneğin tüm mal varlığının nereye bırakılacağına genel kurul tarafından karar verilemezse, fesih tarihî itibari ile derneğin amacına en yakın ve en fazla üyeye sahip başka bir derneğe devredilir.
Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve İntikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.
MADDE 13- Defter ve Kayıtlar
Dernek, mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defterleri tutar. Ayrıca yönetim kurulu kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir.
MADDE 14- Tüzük Değişikliği iş bu tüzüğün değişiklikleri Genel kurulda 2/3 çoğunlukla gerçekleştirilir.
MADDE 15-
İş bu tüzükte yer almayan hususlarda Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuat uygulanır.
MADDE -16-
Dernek yasası gereğince; dernek işlerini yürütmeye ve derneği temsile yetkili yönetim kurulu aşağıdaki kişilerden oluşmuştur

31 Mayıs 2016 Salı

26 Mayıs 2016 Tarihli "AGİKAD (Ankara Girişimci Kadınlar Derneği) Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısında" Seçilen Yönetim Kurulu Başkanı ve Asıl Üyeleri

                              KURUCU, ONURSAL BAŞKAN İNSAF KILIÇ
BAŞKAN: Avukat, Şükran KİTİŞ

BAŞKAN YARDIMCISI: Handan DEMİRDAMAR
BAŞKAN YARDIMCISI: Günay ÖRÜCÜ
GENEL SEKRETER: Sema ÜSTÜN
GENEL MUHASİP: İsmail KARA
AGİKAD YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELERİ
ALİ ULUSOY
TÜLİN YELDA GÖKTAŞ
ESRA İNCE ÖZER
SERPİL GÖKDERE